برگشت
بعدی


مهلت ارسال مقاله:1401/07/01
اعلام نتايج داوري مقالات:1401/07/30
آخرين مهلت ثبت نام:1401/08/01
تاريخ برگزاري همايش:1401/09/15 الی 1401/09/17

کمیته علمی

دکتر الیاس مزروعی راد
موسسه آموزش عالی خاوران
مهندس هادی اکبری
موسسه آموزش عالی خاوران
دکتر مهدی آذرنوش
استادیار دانشگاه آزاد مشهد
دکتر حمیدرضا کبروی
استادیار دانشگاه آزاد مشهد
دکتر جواد حمیدی
استادیار موسسه آموزش عالی خراسان
دکتر هادی اسدپور
مرکز آموزش و روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان ابن سینا
دکتر مجید قشونی
استادیار دانشگاه آزاد مشهد
دکتر مسعود خانی
مدیر اجرایی و مشاور اقتصادی مراکز بهداشتی و درمانی
دکتر امید صراف زاده
استادیار دانشگاه آزاد مشهد
دکتر هادی قاسمی فرد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کمیته سیاست گذاری و راهبردی

مهندس هادی اکبری
موسسه آموزش عالی خاوران
مهندس عادلی
شرکت احیا درمان
مهندس عظیم زاده
شرکت احیا درمان
خانم مهندس راوری
کارشناس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ایمان شریعت
پارک علم و فناوری
مهندس دادگری
شرکت کاواندیش
مهندس پویافر
عضو هیات مدیره اتحادیه تجهیزات پزشکی
مهندس مهرآئین
سرپرست واحد تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستان امام رضا
مهندس خنده رو
مدیر ارتباط با دانشگاه پارک علم و فناوری

بیشتر

درخواست انصراف از ارائه مقاله:

درخواست انصراف از ارائه مقاله در صورت نیاز به انصراف از ارائه مقاله باید مستقیماً با دبیرخانه همایش از طریق ایمیل های اعلام شده مکاتبه نمایید ضمناً امکان انتقال هزینه پرداخت شده به نام شخص و برای مقاله دیگری امکان پذیر است

ویرایش مقالات

نویسنده مسئول صحیح بودن زبان مقاله می باشد و مقالات با زبان انگلیسی ضعیف ممکن است رد شوند اکیداً توصیه می شود از افراد بومی انگلیسی زبان جهت سنجش کیفیت زبان مقاله خود مشاوره بگیرید و یا می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید کسب اطلاعات بیشتر