برگشت
بعدی

زمان های مهم همایش


مهلت ارسال مقاله:1401/07/01
اعلام نتايج داوري مقالات:1401/07/30
آخرين مهلت ثبت نام:1401/08/01
تاريخ برگزاري همايش:1401/09/15 الی 1401/09/17

کمیته علمی

دکتر محمد رضا مبهوت
هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران
دکتر مریم ابراهیم پور
هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران
مهندس مجید یزدانی
استادیار موسسه آموزش عالی خاوران
مهندس گلناز مشرقی
هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران
مهندس علی توکلی
هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران
مهندس شاداب مباشری
هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران
مهندس احسان صیادی
هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران
دکتر تکتم حنایی
دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد مشهد
دکتر ساناز سعدی
دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد مشهد
دکتر الهام لشگری
استایار گروه شهرسازی ، دانشگاه سجاد
دکتر نرجس فاطمی
استایار گروه شهرسازی ، دانشگاه خیام
دکتر شهاب عباس زاده
دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر محمد حسن خادم زاده
استایار گروه معماری ، دانشگاه تهران
دکتر امیر احمد امینیان
استایار گروه معماری، دانشگاه امام رضا
دکتر وحید احمدی
استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد مشهد
دکتر محسن طبسی
دانشیار گروه معماری(گرایش پژوهش هنر)، دانشگاه آزاد مشهد
دکتر هیرو فرکیش
استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد مشهد
دکتر امیر حسین هروی
استایار گروه مدیریت پروژه، دانشگاه کوئینزلند جنوبی، استرالیا
محمد هادی مهدینیا
استادیار گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد مشهد
دکتر رضا میرزایی
استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد بیرجند
دکتر هادی سروری
استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد مشهد

کمیته سیاست گذاری و راهبردی

دکتر محمد رضا مبهوت
هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران
دکتر علی زینت بخش
شهردار منطقه 12 شهر مشهد
دکتر علی سیفی
دکترای مهندسی عمران و مدیریت عالی پروژه و ساخت / عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی
دکتر سید علی حسین پور
شهردار منطقه 6 شهر مشهد/ استادیار گروه شهرسازی دانشگاه بینالود
دکتر سینا صبری
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

بیشتر

درخواست انصراف از ارائه مقاله:

درخواست انصراف از ارائه مقاله در صورت نیاز به انصراف از ارائه مقاله باید مستقیماً با دبیرخانه همایش از طریق ایمیل های اعلام شده مکاتبه نمایید ضمناً امکان انتقال هزینه پرداخت شده به نام شخص و برای مقاله دیگری امکان پذیر است

ویرایش مقالات

نویسنده مسئول صحیح بودن زبان مقاله می باشد و مقالات با زبان انگلیسی ضعیف ممکن است رد شوند اکیداً توصیه می شود از افراد بومی انگلیسی زبان جهت سنجش کیفیت زبان مقاله خود مشاوره بگیرید و یا می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید کسب اطلاعات بیشتر